logo

THE ORIENT SILK ROAD EXPRESS

THE ORIENT SILK ROAD EXPRESS

เปิดประสบการณ์นอนรถไฟไปเหยียบหลังคาโลกบนเส้นทางสายไหม พร้อมสัมผัสวัฒนธรรมเก่าแก่ ประเพณีโบราณ ชมความงามของสถาปัตยกรรมจีนและทิเบต เที่ยวชมโอเอซิสกลางทะเลทรายโกบี ตื่นตากับถ้ำมั่วเกา ถ้ำเก่าแก่กลางทะเลทราบที่แกะสลักพระพุทธรูปพันองค์ ภูเขาหมิงซาและทะเลสาบจันทร์เสี้ยวอันโด่งดัง