logo

Ark Of Bukara

Ark Of Bukara

Ark of Bukhara เป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมือง Bukhara ประเทศอุซเบกิสถาน ซึ่งเดิมสร้างขึ้นและถูกยึดครองในช่วงศตวรรษที่ 5

Ark of Bukhara เป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมือง Bukhara ประเทศอุซเบกิสถาน ซึ่งเดิมสร้างขึ้นและถูกยึดครองในช่วงศตวรรษที่ 5