logo

Collpapampa

Collpapampa

ตั้งอยู่ที่เมือง Cotabambas และภูมิภาค Apurimac ทางตอนใต้ของประเทศเปรู ห่างจาก Lima ซึ่งเป็นเมืองหลวงลิมาไปทางตะวันออกประมาณ 500 กม. Collpapampa อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 4,472 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 7 องศาเซลเซียส เดือนที่ร้อนที่สุดคือกันยายนที่ 10 °C และหนาวที่สุดคือกุมภาพันธ์ที่ 2 °C

ตั้งอยู่ที่เมือง Cotabambas และภูมิภาค Apurimac ทางตอนใต้ของประเทศเปรู ห่างจาก Lima ซึ่งเป็นเมืองหลวงลิมาไปทางตะวันออกประมาณ 500 กม. Collpapampa อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 4,472 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 7 องศาเซลเซียส เดือนที่ร้อนที่สุดคือกันยายนที่ 10 °C และหนาวที่สุดคือกุมภาพันธ์ที่ 2 °C