logo

Explore Life on Koh Klang Krabi

Explore Life on Koh Klang Krabi

ชุมชนเกาะกลาง ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ กลางแม่น้ำกระบี่ห่างจากตัวเมืองไปไม่กี่นาที แต่ยังคงวิถีชีวิตแบบบ้านๆ ที่ยังมีเสน่ห์ ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ชุมชนแห่งนี้มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบููรณ์ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ชาวบ้านประกอบอาชีพประมงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้เกาะกลางยังเป็นแหล่งปลูกข้าวสังข์หยด ข้าวพันธุ์พื้นเมืองคุณภาพดีบนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ สัมผัสวิถีชุมชนกับการนั่งรถสามล้อเที่ยวรอบๆ หมู่บ้าน แวะชิมอาหารพื้นถิ่น คัดสรรวัตถุดิบจากชุมชน เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเลื่องชื่อ

ชุมชนเกาะกลาง ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ กลางแม่น้ำกระบี่ห่างจากตัวเมืองไปไม่กี่นาที แต่ยังคงวิถีชีวิตแบบบ้านๆ ที่ยังมีเสน่ห์ ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ชุมชนแห่งนี้มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบููรณ์ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ชาวบ้านประกอบอาชีพประมงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้เกาะกลางยังเป็นแหล่งปลูกข้าวสังข์หยด ข้าวพันธุ์พื้นเมืองคุณภาพดีบนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ สัมผัสวิถีชุมชนกับการนั่งรถสามล้อเที่ยวรอบๆ หมู่บ้าน แวะชิมอาหารพื้นถิ่น คัดสรรวัตถุดิบจากชุมชน เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเลื่องชื่อ

ไฮไลท์
– นั่งรถสามล้อเที่ยวในชุมชน เยี่ยมชมกลุ่มนาข้าว แหล่งผลิตข้าวสังข์หยด ข้าวคุณภาพดีของชุมชน กลุ่มผ้าปาเต๊ะ กลุ่มเรือหัวโทง เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชมการสาธิตกรรมวิธีการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชน
– อิ่มอร่อยกับกิจกรรมทำโรตีและอาหารแบบพื้นเมือง
– หลากหลายกิจกรรม อาทิ Workshop งานภูมิปัญญาชาวบ้าน ผ้าปาเต๊ะ เรือหัวโทง Eco-Print พิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติจากชุมชน
– อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น เรือหัวโทงจำลอง ผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก และข้าวสังข์หยด
– กระจายรายได้เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน

One Day Trip
ช่วงเช้าทุกท่านพร้อมกันที่ท่าเรือในเมืองกระบี่ จากนั้นล่องเรือหัวโมงลัดเลาะแม่น้ำชมทิวทัศน์ป่าโกงกาง เที่ยวเข้าขนาบน้ำ แลนด์มาร์คของกระบี่ ปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ เสริมสร้างเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ลอดอุโมงโกงกาง ชมการให้อาหารปลาในกระชัง รับประทานมื้อกลางวันเป็นเมนูพื้นถิ่น สัมผัสวิถีภูมิปัญญา ชมตลาดสินค้าชุมชนร่วมอุดหนุนสร้างรายได้สู่ชุมชน กระโดดขึ้นรถสามล้อยานพาหนะประจำเกาะออกไปสำรวจ ชมวิวทิวทัศน์รอบๆ เกาะกลาง จากนั้นแวะศูนย์เรียนรู้ชุมชน รับฟังเรื่องราวชมการสาธิต กลุ่มทำเรือหัวโทงจำลองบ้านเกาะกลาง ศูนย์ผลิตผ้าปาเต๊ะ กลุ่มชาวนา กลุ่มน้ำผึ้งโพรง รับประทานของว่างยามบ่าย โรตี ชาดำเย็น และลงเรือเดินทางกลับสู่ท่าเรือ