logo

Gandan Buddhist

Gandan Buddhist

อาราม Gandantegchinlen เป็นวัดทางพุทธศาสนาของชาวมองโกเลียในเมืองหลวงของมองโกเลีย อูลานบาตอร์ ซึ่งได้รับการบูรณะและฟื้นฟูมาตั้งแต่ปี 1990 ชื่อภาษาทิเบตแปลว่า “มหาสถานแห่งความสุขสมบูรณ์” ปัจจุบันมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษากว่า 150 รูป มีรูปปั้นพระอวโลกิเตศวรสูง 26.5 เมตร อยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐในปี 1994

อาราม Gandantegchinlen เป็นวัดทางพุทธศาสนาของชาวมองโกเลียในเมืองหลวงของมองโกเลีย อูลานบาตอร์ ซึ่งได้รับการบูรณะและฟื้นฟูมาตั้งแต่ปี 1990 ชื่อภาษาทิเบตแปลว่า "มหาสถานแห่งความสุขสมบูรณ์" ปัจจุบันมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษากว่า 150 รูป มีรูปปั้นพระอวโลกิเตศวรสูง 26.5 เมตร อยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐในปี 1994

คุณอาจสนใจ