logo

Intipunku

Intipunku

ประตูสุริยะ (Intipunku หรือ Sun Gate) ตั้งอยู่ห่างจากมาชูปิกชูใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นจุดที่สามารถดูพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามจุดหนึ่งของเส้นทาง Inca Trail

ประตูสุริยะ (Intipunku หรือ Sun Gate) ตั้งอยู่ห่างจากมาชูปิกชูใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นจุดที่สามารถดูพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามจุดหนึ่งของเส้นทาง Inca Trail