logo

Kukeldash Madrasa

Kukeldash Madrasa

Kukeldash Madrasah เป็น Madrasa ยุคกลางในทาชเคนต์ ตั้งอยู่ใกล้กับ Chorsu Bazaar และสถานีรถไฟใต้ดิน Chorsu สร้างขึ้นเมื่อราวปี 1570 โดยผู้ปกครองราชวงศ์ Shaybanid Madrasah สร้างจากอิฐสีเหลือง และมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบดั้งเดิมที่มีประตูขนาดใหญ่และลานภายใน

Kukeldash Madrasah เป็น Madrasa ยุคกลางในทาชเคนต์ ตั้งอยู่ใกล้กับ Chorsu Bazaar และสถานีรถไฟใต้ดิน Chorsu สร้างขึ้นเมื่อราวปี 1570 โดยผู้ปกครองราชวงศ์ Shaybanid Madrasah สร้างจากอิฐสีเหลือง และมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบดั้งเดิมที่มีประตูขนาดใหญ่และลานภายใน