logo

Mesook Farm

Mesook Farm

สวนหอมมีสุข จังหวัดระยอง แหล่งผลิตไม้กฤษณาสายพันธุ์ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ชมสวนพฤกษศาสตร์ ทางเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติ และนำชมกรรมวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ต้นกระจูด
Mesook Farm

สวนหอมมีสุข จังหวัดระยอง แหล่งผลิตไม้กฤษณาสายพันธุ์ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ชมสวนพฤกษศาสตร์ ทางเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติ และนำชมกรรมวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ต้นกระจูด

ไฮไลท์
– เรียนรู้ประโยชน์ของต้นกฤษณา พร้อมวิธีการแปรรูป
– Local Experience ทำพิมเสนจากไม้กฤษณา
– เดินชมเส้นทางธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์
– ชมขั้นตอนการแปรรูปกระจูด

Day 1
นำทุกท่านเดินทางสู่ Mesook Farm สวนหอมมีสุข มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้การต้อนรับ นำทุกท่านไปสัมผัสคุณค่าของไม้กฤษณาแบบครบวงจร พร้อมด้วยกิจจกรรมการเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติ หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นำทุกท่านทำกิจกรรม Local Experience พิมเสนจากไม้กฤษณา จากนั้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์กันที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง เดินชมไปตามเส้นทางชมธรรมชาติพร้อมกับรับฟังความรู้จากวิทยากร และเข้าสู่ที่พักที่ท่านสามารถเดินเล่นชายหาดและชมบรรยากาศริมทะเลได้

Day 2
ชมการสาธิตกระบวนการแปรรูปกระจูด ที่กลุ่มมาบเหลาชะโอน ฟังการบรรยายข้อมูล ข้อดีของกระจูด จากนั้นให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย รับประทานอาหารกกกลางวันและเดินทางกลับ