logo

St. Basil’s Cathedral

St. Basil’s Cathedral

สถาปัตยกรรมที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโก สร้างโดยซาร์อีวานที่ 4 หรือที่เรียกกันว่า ซาร์อีวานจอมโหด เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี ค.ศ. 1555 จุดเด่นของมหาวิหารนี้คือ โดมรูปหัวหอม สีสันสดใส และมีลักษณะเป็นรูปคล้ายแท่งเทียน ที่มีเปลวเพลิงส่องแสงอยู่บนปลาย เป็นรูปทรงที่ไม่เหมือนโบสถ์อื่น คือมีโดม 8 โดมล้อมรอบโดมที่ 9 ที่อยู่ตรงกลาง และทำให้อาคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม ด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียโบราณ อันได้รับอิทธิพลมาจากไบแซนไทน์ที่เป็นโดมทรงหัวหอมกับสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ารัสเซียนกอธิก ได้รับการยกย่องว่างดงามไม่มีโบสถ์ใดเหมือน รวมทั้งได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1990 อีกด้วย

สถาปัตยกรรมที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโก สร้างโดยซาร์อีวานที่ 4 หรือที่เรียกกันว่า ซาร์อีวานจอมโหด เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี ค.ศ. 1555 จุดเด่นของมหาวิหารนี้คือ โดมรูปหัวหอม สีสันสดใส และมีลักษณะเป็นรูปคล้ายแท่งเทียน ที่มีเปลวเพลิงส่องแสงอยู่บนปลาย เป็นรูปทรงที่ไม่เหมือนโบสถ์อื่น คือมีโดม 8 โดมล้อมรอบโดมที่ 9 ที่อยู่ตรงกลาง และทำให้อาคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม ด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียโบราณ อันได้รับอิทธิพลมาจากไบแซนไทน์ที่เป็นโดมทรงหัวหอมกับสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ารัสเซียนกอธิก ได้รับการยกย่องว่างดงามไม่มีโบสถ์ใดเหมือน รวมทั้งได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1990 อีกด้วย

คุณอาจสนใจ

No Post Found