logo

Palace of Khudayar Khan

Palace of Khudayar Khan

วังคูดายาร์ข่านหรือที่รู้จักกันในชื่อไข่มุกแห่งโกกันด์เป็นวังของคูดายาร์ข่านผู้ปกครองคนสุดท้ายของโกกันด์ข่าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในหุบเขา Fergana ของอุซเบกิสถาน

วังคูดายาร์ข่านหรือที่รู้จักกันในชื่อไข่มุกแห่งโกกันด์เป็นวังของคูดายาร์ข่านผู้ปกครองคนสุดท้ายของโกกันด์ข่าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในหุบเขา Fergana ของอุซเบกิสถาน