logo

Puyupatamarca

Puyupatamarca

แหล่งโบราณคดีตามเส้นทาง Inca Trail เนื่องจากมีความสูงถึง 3,600 เมตร จึงเป็นที่รู้จักในชื่อ “La Ciudad entre la Niebla” (“เมืองเหนือเมฆ”) ประกอบด้วยซากปรักหักพังของชาวอินคา โดยมีอ่างหินขนาดเล็ก 5 แห่ง ซึ่งในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำจืดไหลผ่านตลอดเวลา

แหล่งโบราณคดีตามเส้นทาง Inca Trail เนื่องจากมีความสูงถึง 3,600 เมตร จึงเป็นที่รู้จักในชื่อ "La Ciudad entre la Niebla" ("เมืองเหนือเมฆ") ประกอบด้วยซากปรักหักพังของชาวอินคา โดยมีอ่างหินขนาดเล็ก 5 แห่ง ซึ่งในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำจืดไหลผ่านตลอดเวลา