logo

Pyramid of Teotihuacan

Pyramid of Teotihuacan

พีระมิดขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ พีระมิดแห่งสุริยัน หรือ Pyramid of the Sun และ พีระมิดแห่งจันทรา หรือ Pyramid of the Moon ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ตั้งอยู่ในเมืองโบราณที่เริ่มต้นตั้งแต่ 100 ปีก่อนคริสตกาล และล่มสลายไปตั้งแต่ 700 ปีหลังคริสตกาล ยังคงลึกลับ ไม่รู้ชื่อ ไม่รู้ที่มา และไม่รู้สาเหตุของการล่มสลายที่แน่นอน เป็นเพียงซากปรักตั้งแต่ก่อนที่ชาว Aztec จะครอบครองดินแดนนี้

พีระมิดขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ พีระมิดแห่งสุริยัน หรือ Pyramid of the Sun และ พีระมิดแห่งจันทรา หรือ Pyramid of the Moon ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ตั้งอยู่ในเมืองโบราณที่เริ่มต้นตั้งแต่ 100 ปีก่อนคริสตกาล และล่มสลายไปตั้งแต่ 700 ปีหลังคริสตกาล ยังคงลึกลับ ไม่รู้ชื่อ ไม่รู้ที่มา และไม่รู้สาเหตุของการล่มสลายที่แน่นอน เป็นเพียงซากปรักตั้งแต่ก่อนที่ชาว Aztec จะครอบครองดินแดนนี้

พีระมิดขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือพีระมิดแห่งสุริยัน หรือ Pyramid of the Sun และ พีระมิดแห่งจันทรา หรือ Pyramid of the Moon ตั้งอยู่ในเมืองโบราณที่เริ่มต้นตั้งแต่ 100 ปีก่อนคริสตกาล และล่มสลายไปตั้งแต่ 700 ปีหลังคริสตกาล ยังคงลึกลับ ไม่รู้ชื่อ ไม่รู้ที่มา และไม่รู้สาเหตุของการล่มสลายที่แน่นอน เป็นเพียงซากปรักตั้งแต่ก่อนที่ชาว Aztec จะครอบครองดินแดนนี้ หลายร้อยปีหลังการล่มสลายของเมือง ที่นี่ก็มีชื่อที่ตั้งกันภายหลังว่า Teotihuacan (ติโอติวากัน) มาจากภาษา Nahuatl แปลว่า ดินแดนของพระเจ้า

ทั้งเมืองจะเชื่อมโยงทั้งเมืองด้วยถนนสาวยาวเหยียด ที่ชื่อว่าถนนแห่งความตาย หรือ The Avenue of the Dead โดยมีสองข้างทางเป็นเขตที่อยู่อาศัย ลานกว้างและพีระมิดขนาดเล็กมากมาย

พีระมิดสุริยัน (Pyramid of The Sun) เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณแห่งนี้ ด้วยความสูง 63.5 เมตร ซึ่งมีความใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากพีระมิดแห่งเมืองโซลูลาของเม็กซิโกและพีระมิดแห่งกีซ่าของอียิปต์

พีระมิดจันทรา (Pyramid of The Moon) ตั้งอยู่ในส่วนตะวันตกของเมืองโบราณ Teotihuacan และเลียนแบบรูปทรงของภูเขา Cerro Gordo อาจถูกเรียกว่า Tenan ซึ่งในภาษา Nahuatl หมายถึง “แม่หรือหินป้องกัน” พีระมิดจันทรามีโครงสร้างเก่าแก่กว่าพีระมิดสุริยัน ซึ่งอยู่ในช่วง 200 ปี ก่อนคริสตกาล ปัจจุบันอนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นได้เพียงครึ่งหนึ่งของความสูง