logo

Soraypampa

Soraypampa

ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ภูมิภาค Choquequirao อุณหภูมิจะผันผวนที่ -6ºC ในช่วงฤดูหนาว และสูงถึง 22ºC ในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากอยู่ใกล้กับ Nevado Salkantay จึงมีฝนตกบ่อยมาก เป็นจุดตั้งแคมป์ของเส้นทาง Salkantay

ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ภูมิภาค Choquequirao อุณหภูมิจะผันผวนที่ -6ºC ในช่วงฤดูหนาว และสูงถึง 22ºC ในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากอยู่ใกล้กับ Nevado Salkantay จึงมีฝนตกบ่อยมาก เป็นจุดตั้งแคมป์ของเส้นทาง Salkantay