logo

Toronto Union Station

Toronto Union Station

Union Station เปิดใช้บริการในเดือนสิงหาคม ปี 1927 ถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติในปี 1975 และถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างสถาปัตยกรรมสไตล์โบซาร์คลาสสิกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในแคนาดา ซึ่งเป็นตัวแทนของยุคการขยายเครือข่ายรถไฟของประเทศและการเติบโตของเมืองที่เข้มแข็งของประเทศ

Union Station เปิดใช้บริการในเดือนสิงหาคม ปี 1927 ถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติในปี 1975 และถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างสถาปัตยกรรมสไตล์โบซาร์คลาสสิกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในแคนาดา ซึ่งเป็นตัวแทนของยุคการขยายเครือข่ายรถไฟของประเทศและการเติบโตของเมืองที่เข้มแข็งของประเทศ