logo

Uthaithani

Uthaithani

อุทัยธานีเป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งธรรมชาติ วัด สิ่งปลูกสร้าง วิถีชีวิต ที่ยังคงดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมสืบต่อไปให้คนรุ่นหลังได้ชม

อุทัยธานีเป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งธรรมชาติ วัด สิ่งปลูกสร้าง วิถีชีวิต ที่ยังคงดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมสืบต่อไปให้คนรุ่นหลังได้ชม

ไฮไลท์
– สัมผัสบรรยากาศใหม่ๆ ชมวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำสะแกกรัง
– เดินชมเส้นทางธรรมชาติที่หุบป่าตาด
– ต้นไม้ยักษ์ที่หมู่บ้านสะนำ
– ตรอกโรงยา เลือกซื้อของที่ตลาดเก่าบ้านสะแกกรัง
– ปราสาททองคำ วัดท่าซุง ซึ่งได้รับการตกแต่งด้วยทองคำตระการตา

Day 1
ออกเดินทางไปยังจุดหมายแรกของวันนี้คือ วัดสังกัตรัตนคีรี วิทยากรให้ข้อมูลความรู้ และสักการะพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นลงเรือชมวิวธรรมชาติของแม่น้ำสะแกกรัง ซึ่งจะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอุทัย พร้อมรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ จากนั้นเดินทางไปยังวัดจันทารามหรือวัดท่าซุง จุดที่น่าชมของวัดท่าซุงคือ ปราสาททองคำ ซึ่งได้รับการตกแต่งด้วยทองคำตระการตา อย่างไรก็ตามไม่เพียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเท่านั้น ยังเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม ซึ่งมีศาลาหลายหลังสำหรับฝึกสมาธิและมีที่พักให้กับอุบาสกอุบาสิกาที่สนใจอีกด้วย เมื่อจัดเก็บสัมภาระยังที่พักเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านไปยังตลาดเก่าสะแกกรัง อิสระเลือกรับประทานอาหารท้องถิ่นในตลาดตามอัธยาศัย

Day 2
หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว นำทุกท่านเดินทางไปยังหุบป่าตาด เดินชมเส้นทางธรรมชาติ จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านสะนำ ชมความยิ่งใหญ่ของต้นไม้ยักษ์ ที่มีอายุกว่าร้อยปี ออกจากหมู่บ้านสะนำมารับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับ