logo

Wat Lo Sutthawat วัดโล่ห์สุทธาวาส อ่างทอง

Wat Lo Sutthawat วัดโล่ห์สุทธาวาส อ่างทอง

วัดโล่ห์สุทธาวาส สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2410 โดยมีนางโล่เป็นผู้สร้าง ชาวบ้านนิยมเรียก “ วัดยายโล่ห์” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 2427 การบูรณะพัฒนาวัดได้เริ่มมาตั้งแต่สมัยที่พระครูวิบูลวิหารกิจ เป็นเจ้าอาวาส เป็นต้นมา ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การปกครองของ พระครูปลัดไพฑูรย์ กนฺตธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาวัด พร้อมๆ กับชุมชนและพัฒนาบุคคลควบคู่กัน ดังจะเห็นได้จากโครงการต่างๆ ที่ทางวัดได้ดำเนินการ จนประสบความสำเร็จไปแล้วหลายโครงการ เช่น การเผยแผ่พุทธศาสนาสู่สถาบันการศึกษาและหน่วยราชการต่างๆ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน ปีละกว่าร้อยทุน, การปฏิบัติธรรมกรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี, โครงการตู้ยาชุมชน บริการยาสมุนไพรและยาสามัญประจำบ้านฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง, โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ที่เสียชีวิต บริจาคหีบศพ และรับส่งผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลไปยังวัดที่จะฌาปนกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ, โครงการสงเคราะห์ศพไร้ญาติ หรือที่ญาติไม่สามารถจัดงานได้

วัดโล่ห์สุทธาวาส สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2410 โดยมีนางโล่เป็นผู้สร้าง ชาวบ้านนิยมเรียก “ วัดยายโล่ห์” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 2427 การบูรณะพัฒนาวัดได้เริ่มมาตั้งแต่สมัยที่พระครูวิบูลวิหารกิจ เป็นเจ้าอาวาส เป็นต้นมา ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การปกครองของ พระครูปลัดไพฑูรย์ กนฺตธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาวัด พร้อมๆ กับชุมชนและพัฒนาบุคคลควบคู่กัน ดังจะเห็นได้จากโครงการต่างๆ ที่ทางวัดได้ดำเนินการ จนประสบความสำเร็จไปแล้วหลายโครงการ เช่น การเผยแผ่พุทธศาสนาสู่สถาบันการศึกษาและหน่วยราชการต่างๆ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน ปีละกว่าร้อยทุน, การปฏิบัติธรรมกรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี, โครงการตู้ยาชุมชน บริการยาสมุนไพรและยาสามัญประจำบ้านฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง, โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ที่เสียชีวิต บริจาคหีบศพ และรับส่งผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลไปยังวัดที่จะฌาปนกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ, โครงการสงเคราะห์ศพไร้ญาติ หรือที่ญาติไม่สามารถจัดงานได้

คุณอาจสนใจ