logo

Winay Wayna

Winay Wayna

เมืองอินคาโบราณ ตั้งอยู่บนภูเขาที่ระดับ 2,650 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ริมแม่น้ำ Urubamba ในแคว้นกุสโก้ ประเทศเปรู ที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางอินคา (Inca trail) ไปสู่มาชูปิกชู

เมืองอินคาโบราณ ตั้งอยู่บนภูเขาที่ระดับ 2,650 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ริมแม่น้ำ Urubamba ในแคว้นกุสโก้ ประเทศเปรู ที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางอินคา (Inca trail) ไปสู่มาชูปิกชู

คุณอาจสนใจ