logo

Church on Blood

Church on Blood

สร้างขึ้นในปี 2003 เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อันน่าสลดใจนั้น และใจกลางเมืองได้รับการบูรณะอย่างสวยงาม

สร้างขึ้นในปี 2003 เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อันน่าสลดใจนั้น และใจกลางเมืองได้รับการบูรณะอย่างสวยงาม